Có 1 kết quả:

pìn qǔ hūn

1/1

pìn qǔ hūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

formal betrothal (in which the boy's family sends presents to the girl's family)