Có 1 kết quả:

pìn shū

1/1

pìn shū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) letter of appointment
(2) contract