Có 1 kết quả:

pìn yòng

1/1

pìn yòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to employ
(2) to hire