Có 1 kết quả:

pìn lǐ

1/1

pìn lǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

betrothal gift