Có 1 kết quả:

pìn qǐng

1/1

pìn qǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to engage
(2) to hire (a lawyer etc)