Có 1 kết quả:

jù yǐ xī

1/1

jù yǐ xī

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chất pôlyêtylen (nhựa tổng hợp, công thức hoá học: (C2H4)n)

Từ điển Trung-Anh

(1) polythene
(2) polyethylene