Có 1 kết quả:

jù guāng tài yáng néng

1/1

Từ điển Trung-Anh

concentrating solar power (CSP)