Có 1 kết quả:

jù biàn wǔ qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

fusion-type weapon