Có 1 kết quả:

jù hé

1/1

jù hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to come together (to form sth)
(2) to assemble together
(3) (chemistry) to polymerize

Một số bài thơ có sử dụng