Có 1 kết quả:

jù hé tǐ

1/1

jù hé tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) aggregate
(2) polymer