Có 1 kết quả:

jù jīng huì shén

1/1

Từ điển Trung-Anh

to concentrate one's attention (idiom)