Có 1 kết quả:

jù běn yǐ xī

1/1

jù běn yǐ xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

polystyrene