Có 1 kết quả:

jù biàn fǎn yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

nuclear fusion