Có 1 kết quả:

jù zhǐ shù zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

polyester resin