Có 1 kết quả:

jù cān

1/1

jù cān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) communal meal
(2) formal dinner of club or group