Có 1 kết quả:

wén fēng ér dòng ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄦˊ ㄉㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to respond instantly
(2) to act at once on hearing the news