Có 1 kết quả:

cōng ming guò tóu ㄘㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) too clever by half
(2) excessive ingenuity