Có 1 kết quả:

lián É

1/1

lián É

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

alliance with Russia (e.g. of early Chinese communists)