Có 1 kết quả:

Lián hé Bāo guǒ Fú wù Gōng sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

United Parcel Service (UPS)