Có 1 kết quả:

Lián hé guó Ér tóng Jī jīn huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) United Nations Children's Fund
(2) UNICEF