Có 1 kết quả:

Lián hé guó Dà huì ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

United Nations General Assembly