Có 1 kết quả:

Lián hé Jì shù Gōng sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

United Technologies Corporation