Có 1 kết quả:

lián hé shōu gē jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) combine
(2) harvester