Có 1 kết quả:

lián hé zhèng fǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

coalition government