Có 1 kết quả:

lián xiǎng qǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to associate
(2) to think of