Có 1 kết quả:

Lián xiǎng Jí tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lenovo Group (PRC computer firm)