Có 1 kết quả:

lián shǒu

1/1

lián shǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to join hands
(2) to act together