Có 1 kết quả:

lián bō

1/1

lián bō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to broadcast over a network
(2) (radio or TV) hookup
(3) simulcast