Có 1 kết quả:

lián yíng

1/1

lián yíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) joint venture
(2) under joint management