Có 2 kết quả:

lián jiēlián jié

1/2

lián jié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bind
(2) to tie
(3) to link

Một số bài thơ có sử dụng