Có 1 kết quả:

lián jié zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

connectionism