Có 1 kết quả:

lián shǔ

1/1

lián shǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

joint signatures (on a letter or declaration)