Có 1 kết quả:

lián yì

1/1

lián yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) friendship
(2) fellowship