Có 1 kết quả:

lián guàn

1/1

lián guàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 連貫|连贯[lian2 guan4]