Có 1 kết quả:

lián jūn

1/1

lián jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

allied armies

Một số bài thơ có sử dụng