Có 1 kết quả:

lián bāng zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) federal
(2) federal system