Có 1 kết quả:

lián bāng zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) federal state
(2) German Bundesland