Có 1 kết quả:

lián duì ㄌㄧㄢˊ ㄉㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) wing (of an air force)
(2) sports team representing a combination of entities (e.g. United Korea)