Có 1 kết quả:

cōng huì

1/1

cōng huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bright
(2) witty
(3) intelligent

Một số bài thơ có sử dụng