Có 1 kết quả:

cōng mǐn

1/1

cōng mǐn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) quick
(2) bright
(3) intelligent
(4) clever
(5) brilliant