Có 1 kết quả:

cōng ming líng lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

clever and quick-witted