Có 1 kết quả:

shēng ㄕㄥ
Âm Pinyin: shēng ㄕㄥ
Tổng nét: 17
Bộ: ěr 耳 (+11 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái:
Nét bút: 一丨一フ丨一ノノフフ丶一丨丨一一一
Thương Hiệt: GESJ (土水尸十)
Unicode: U+8072
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: thanh
Âm Nôm: thanh, thiêng, thinh
Âm Nhật (onyomi): セイ (sei), ショウ (shō)
Âm Nhật (kunyomi): こえ (koe), こわ- (kowa-)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: seng1, sing1

Tự hình 4

Dị thể 2

Chữ gần giống 11

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

shēng ㄕㄥ

phồn thể

Từ điển phổ thông

tiếng, âm thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tiếng. ◎Như: “tiếu thanh” 笑聲 tiếng cười, “lôi thanh” 雷聲 tiếng sấm. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Chung tiêu thính vũ thanh” 終宵聽雨聲 (Thính vũ 聽雨) Suốt đêm nghe tiếng mưa.
2. (Danh) Đời xưa chia ra năm thứ tiếng là “cung, thương, giốc, chủy, vũ” 宮, 商, 角, 徵, 羽. Âm nhạc cứ noi đấy làm mẫu mực.
3. (Danh) Tiếng người chia ra bốn thứ tiếng là “bình, thượng, khứ, nhập” 平, 上, 去, 入. Âm chữ cứ noi đấy làm mẫu mực.
4. (Danh) Âm nhạc. ◎Như: “thanh sắc” 聲色 âm nhạc và sắc đẹp.
5. (Danh) Lời nói. ◇Sử Kí 史記: “Thần văn cổ chi quân tử, giao tuyệt bất xuất ác thanh” 臣聞古之君子, 交絕不出惡聲 (Nhạc Nghị truyện 樂毅傳) Thần nghe bậc quân tử đời xưa, tuyệt giao với ai rồi, không nói ra lời xấu ác (về người đó).
6. (Danh) Tin tức, âm hao. ◇Hán Thư 漢書: “Giới thượng đình trường kí thanh tạ ngã” 界上亭長寄聲謝我 (Triệu Quảng Hán truyện 趙廣漢傳) Đình trưởng trong vùng gởi tin đến tạ lỗi với ta.
7. (Danh) Tiếng tăm, danh dự. ◎Như: “danh thanh đại chấn” 名聲大振 tiếng tăm vang dội.
8. (Động) Nêu rõ, tuyên bố. ◎Như: “thanh minh” 聲明 nêu rõ việc làm ra, “thanh tội trí thảo” 聲罪致討 kể tội mà đánh.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tiếng, tăm: 大聲說話 Nói lớn tiếng; 不通聲氣 Không tin tức qua lại, biệt tăm;
② Thanh: 四聲 Bốn thanh; 平聲 Thanh bằng;
③ Thanh điệu. Xem 調 [diào] nghĩa
④;
④ Tuyên bố, nói rõ, nêu rõ: 聲明 Tuyên bố, thanh minh; 聲罪致討 Kể rõ tội mà đánh dẹp;
⑤ Tiếng tăm: 聲望 Thanh vọng, tiếng tăm, danh dự.

Từ điển Trung-Anh

(1) sound
(2) voice
(3) tone
(4) noise
(5) classifier for sounds

Từ ghép 273

āi shēng tàn qì 唉聲嘆氣B xíng chāo shēng B型超聲bā shēng dù juān 八聲杜鵑bào shēng 爆聲bēi shēng zài dào 悲聲載道biān shēng 邊聲biàn zhǐ zhī shēng 變徵之聲bù dòng shēng sè 不動聲色bù lù shēng sè 不露聲色bù shēng bù xiǎng 不聲不響bù zuò shēng 不做聲cǎi shēng 采聲cáo zá shēng 嘈雜聲chàn shēng 顫聲chāo shēng 超聲chāo shēng bō 超聲波chāo shēng bō jiǎn chá 超聲波檢查chāo shēng pín 超聲頻chāo shēng sǎo miáo 超聲掃描chǎo nào shēng 吵鬧聲chóng niǎo jiào shēng 蟲鳥叫聲chū shēng 出聲chū shēng 初聲chuán shēng 傳聲chuán shēng qì 傳聲器chuán shēng tǒng 傳聲筒cì shēng bō 次聲波cù shēng 促聲dà fàng bēi shēng 大放悲聲dà shēng 大聲dà shēng hǎn jiào 大聲喊叫dà shēng jí hū 大聲疾呼dà zhāng shēng shì 大張聲勢dān kǒu xiàng shēng 單口相聲dào cǎi shēng 倒彩聲dī da shēng 滴答聲dī shēng 低聲dī shēng xì yǔ 低聲細語dì èr shēng 第二聲dì sān shēng 第三聲dì sì shēng 第四聲dì yī shēng 第一聲diàn cí zào shēng 電磁噪聲diàn huà líng shēng 電話鈴聲dīng dāng shēng 叮噹聲duì kǒu xiàng shēng 對口相聲è shēng 惡聲èr shēng 二聲fā gā gā shēng 發嘎嘎聲fā shēng 發聲fā shēng fǎ 發聲法fā shēng qì 發聲器fā shēng qì guān 發聲器官fā xū shēng 發噓聲fàng shēng 放聲fàng shēng dà kū 放聲大哭fēi shēng 蜚聲fēi shēng hǎi wài 蜚聲海外fēi shēng shì jiè 蜚聲世界fēng shēng 風聲fēng shēng hè lì 風聲鶴唳fēng shēng jǐn 風聲緊gāo shēng 高聲gē shēng 歌聲gǔ shēng 鼓聲guài shēng guài qì 怪聲怪氣hān shēng 鼾聲hān shēng rú léi 鼾聲如雷hǎn shēng 喊聲hé shēng 和聲hēng shēng 哼聲hǒu shēng 吼聲hū hū shēng 呼呼聲hū jiào shēng 呼叫聲hū shēng 呼聲huā lā yī shēng 嘩啦一聲huān shēng 歡聲huí shēng 回聲huí shēng dìng wèi 回聲定位huì shēng huì sè 繪聲繪色jiǎ shēng 假聲jiān shēng tí kū 尖聲啼哭jiào shēng 叫聲jìn shēng lìng 噤聲令jiǔ shēng liù diào 九聲六調kǎ da shēng 咔噠聲kēng shēng 吭聲kǒu kou shēng shēng 口口聲聲kū shēng 哭聲kū shēng zhèn tiān 哭聲震天léi shēng 雷聲léi shēng dà , yǔ diǎn xiǎo 雷聲大,雨點小lì shēng 厲聲lì tǐ shēng 立體聲lián hé shēng míng 聯合聲明lián shēng 連聲líng shēng 鈴聲líng shēng mǔ 零聲母liú shēng jī 留聲機lóng lóng shēng 隆隆聲luó shēng 鑼聲māo jiào shēng 貓叫聲māo shēng niǎo 貓聲鳥měi shēng 美聲měi shēng chàng fǎ 美聲唱法mēn shēng bù xiǎng 悶聲不響mēn shēng mēn qì 悶聲悶氣miǎn zé shēng míng 免責聲明míng shēng 名聲mò bù zuò shēng 默不作聲Ní Tuò shēng 倪柝聲nǐ shēng 擬聲nǐ shēng chàng fǎ 擬聲唱法nǐ shēng cí 擬聲詞píng shēng 平聲qī shēng 七聲qī shēng yīn jiē 七聲音階qí shēng 齊聲qì dòng zào shēng 氣動噪聲qiāng shēng 槍聲qiǎo rán wú shēng 悄然無聲qiǎo shēng 悄聲qiǎo wú shēng xī 悄無聲息qiè shēng 竊聲qiè shēng qiè qì 怯聲怯氣qīng shēng 輕聲qīng shēng xì yǔ 輕聲細語qù shēng 去聲quán lì shēng míng 權利聲明rén shēng dǐng fèi 人聲鼎沸rěn qì tūn shēng 忍氣吞聲rù shēng 入聲shǎng shēng 上聲shào zi shēng 哨子聲shè pín zào shēng 射頻噪聲shēng bō 聲波shēng bō dìng wèi 聲波定位shēng chēng 聲稱shēng dài 聲帶shēng dào 聲道shēng diào 聲調shēng diào lún kuò 聲調輪廓shēng diào yǔ yán 聲調語言shēng dōng jī xī 聲東擊西shēng fú 聲符shēng jià 聲價shēng kǎ 聲卡shēng làng 聲浪shēng lèi jù xià 聲淚俱下shēng lèi xì tǒng 聲類系統shēng mén 聲門shēng míng 聲名shēng míng 聲明shēng míng dà zào 聲名大噪shēng míng dà zhèn 聲名大震shēng míng láng jí 聲名狼藉shēng míng shū 聲明書shēng mǔ 聲母shēng nà 聲吶shēng nà 聲納shēng náng 聲囊shēng páng 聲旁shēng páng cuò wù 聲旁錯誤shēng páng zì 聲旁字shēng pín 聲頻shēng qì 聲氣shēng qíng bìng mào 聲情並茂shēng qǐng 聲請shēng sè chǎng suǒ 聲色場所shēng shì 聲勢shēng shuō 聲說shēng sī lì jié 聲嘶力竭shēng suǒ guó 聲索國shēng tǎo 聲討shēng wàng 聲望shēng wēi 聲威shēng wú 聲鵐shēng xī 聲息shēng xiàn 聲線shēng xiǎng 聲響shēng xiàng 聲像shēng xué 聲學shēng xùn 聲訓shēng yā 聲押shēng yán 聲言shēng yīn 聲音shēng yōu 聲優shēng yù 聲譽shēng yuán 聲援shēng yuè 聲樂shēng yùn xué 聲韻學shēng zhāng 聲張shī shēng 失聲shōu shēng 收聲sī sī shēng 嘶嘶聲sī sī shēng 噝噝聲sī yǎ shēng 嘶啞聲sì shēng 四聲sì shēng dù juān 四聲杜鵑sòng shēng zài dào 頌聲載道suí shēng fù hè 隨聲附和tí shēng 啼聲tīng huà tīng shēng , luó gǔ tīng yīn 聽話聽聲,鑼鼓聽音tóng shēng chuán yì 同聲傳譯tóng shēng fān yì 同聲翻譯tóng shēng yī kū 同聲一哭tūn shēng 吞聲tūn shēng rěn qì 吞聲忍氣wàn lài wú shēng 萬籟無聲wěi shēng 尾聲wēng wēng shēng 嗡嗡聲wèng shēng wèng qì 甕聲甕氣wú shēng 無聲wú shēng wú xī 無聲無息wǔ shēng yīn jiē 五聲音階xī shēng 吸聲xì shēng xì qì 細聲細氣xiān shēng 先聲xiān shēng duó rén 先聲奪人xiǎng shēng 響聲xiàng shēng cí 象聲詞xiāo shēng 消聲xiāo shēng nì jì 銷聲匿跡xiāo shēng qì 消聲器xiǎo shēng 小聲xiào shēng 笑聲xīn shēng 心聲xíng shēng 形聲xíng shēng zì 形聲字xū shēng 噓聲xū zhāng shēng shì 虛張聲勢yā píng shēng yùn 押平聲韻yā què wú shēng 鴉雀無聲yán wéi xīn shēng 言為心聲yǎn shēng fù cí 衍聲複詞yáng píng shēng 陽平聲yáng shēng qì 揚聲器yī dì yī shēng 一遞一聲yī shēng 一聲yī shēng bù kēng 一聲不吭yī shēng bù xiǎng 一聲不響yì kǒu tóng shēng 異口同聲yīn píng shēng 陰平聲Yīn yuè zhī shēng 音樂之聲yǐn hèn tūn shēng 飲恨吞聲yīng shēng chóng 應聲蟲yìng shēng 應聲yǒu shēng dú wù 有聲讀物yǒu shēng shū 有聲書yǒu shēng yǒu sè 有聲有色Yú Zhèng shēng 俞正聲yǔ shēng 語聲yuàn shēng 怨聲yuàn shēng zài dào 怨聲載道zào shēng 噪聲zào shēng wū rǎn 噪聲污染zè shēng 仄聲zhàn shēng 顫聲zhǎng shēng 掌聲zhǎng shēng léi dòng 掌聲雷動zhēn shēng 真聲zhēn shēng zuì gāo yīn 真聲最高音zhěng shēng 整聲zhī shēng 吱聲zhì dì yǒu shēng 擲地有聲zhōng chǎng luó shēng 終場鑼聲zhōng shēng 中聲zhōng shēng 終聲zhòng kǒu tóng shēng 眾口同聲zhuàng shēng cí 狀聲詞zī zī shēng 吱吱聲zòng shēng 縱聲zuò shēng 做聲