Có 1 kết quả:

shēng xiàng

1/1

shēng xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) audio-visual
(2) (ultrasonography etc) acoustic image

Một số bài thơ có sử dụng