Có 1 kết quả:

shēng míng láng jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have a bad reputation