Có 1 kết quả:

shēng páng cuò wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

phonological error