Có 1 kết quả:

shēng mén

1/1

shēng mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

glottis