Có 1 kết quả:

sǒng dòng

1/1

sǒng dòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to shake (a part of one's body)
(2) to shrug (shoulders)
(3) to create a sensation
(4) to incite