Có 1 kết quả:

zhí wù ㄓˊ ㄨˋ

1/1

Từ điển phổ thông

chức vụ

Từ điển Trung-Anh

(1) post
(2) position
(3) job
(4) duties

Một số bài thơ có sử dụng