Có 1 kết quả:

zhí chēng

1/1

zhí chēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) one's professional position
(2) title
(3) job title