Có 1 kết quả:

tīng qí zì biàn ㄊㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄗˋ ㄅㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to allow sb to do sth at his convenience